Kunnat ja muut julkiset rakennuttajat ilmastokriisin ratkaisijoina

Tiivistelmä raportista Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa, Paula Sankelo ja Katriina Alhola, 10.6.2020

Kunnilla ja muilla julkisilla hankkijoilla on merkittävä rooli rakennuskannan päästöjen pienentämisessä. Kuntien julkisiin hankintoihin liittyvät suurimmat CO2-päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, sähkön ja kaasun hankinta sekä rakentamis- ja kunnossapitopalvelut. Lämmitys muodostaa peräti 17 % kaikista kunnallisten hankintojen kasvihuonekaasupäästöistä. Vähäpäästöisten rakentamisen ratkaisujen toteuttaminen auttaa kuntia pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa sekä säästää kuntaomisteisten rakennusten käyttökustannuksissa.

Julkiset hankinnat on kuntien strategioissa tunnistettu selkeäksi mahdollisuudeksi toteuttaa ilmasto- ja ympäristötavoitteita.

Rakennuksen elinkaaritarkastelu ja hiilijalanjälki

Rakennusten käyttövaiheen päästöjen pienentäminen on vain yksi osa rakennuskannan päästövähennysurakkaa. Rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupäästä aiheutuu myös kasvihuonekaasupäästöjä, joista merkittävimmät liittyvät rakennusmateriaalien valmistukseen. Ilmastotavoitteiden toteuttamisessa painopiste onkin siirtymässä pelkän käyttövaiheen sijasta rakennuksen elinkaariseen tarkasteluun.

Rakennusmateriaalien päästöt arvioitiin aiemmin vähäisiksi käyttövaiheen päästöihin verrattuna, mutta tämä arvio ei enää pidä paikkaansa. Mitä energiatehokkaampia uudet rakennukset ovat, ja toisaalta mitä enemmän energiantuotanto puhdistuu, sitä merkittävämpään osaan rakennusmateriaalien tuotannosta aiheutuvat päästöt nousevat. Nykyisissä energiatehokkaissa rakennuksissa rakennusmateriaalien osuus voi muodostaa reilusti yli 50 % rakennuksen koko elinkaarisesta hiilijalanjäljestä.

 Hiilijalanjäljen käytön haasteet ja mahdollisuudet

Hiilijalanjäljen sääntelyn kaavaillaan alkavan vasta vuosikymmenen puolivälissä, ja koko kuluva vuosikymmen on ilmastokriisin hillinnän kannalta ratkaiseva. Myöskään omien ilmastotavoitteidensa näkökulmasta kunnilla ei ole varaa hukata puolta vuosikymmentä odotteluun. Tämän vuoksi kuntien kannattaisi siirtyä vähähiiliseen rakentamiseen jo nyt.

Julkisen rakennuttajan on jo nykytilanteessa mahdollista hyödyntää rakennuksen hiilijalanjälkeä osana rakennuksen tarjouskilpailua. Tarjolla on runsaasti tietoa siitä, missä rakennuksen elinkaaren vaiheessa päästöjä syntyy ja millä keinoilla niitä voidaan pienentää. Vähähiiliseen rakentamiseen johtavia ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön myös ilman hiilijalanjäljen laskentaa osana tarjouskilpailua, ja useissa rakennushankkeissa tämä onkin suoraviivaisempi menettelytapa.

Uuden rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen

Suomessa rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten rakennuksen päälämmitysjärjestelmä, päärakennusmateriaali ja energiatehokkuus. Rakennuksen hiilijalanjälki määrittyy siis useimmiten jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, eikä siihen voida olennaisesti vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla vähäpäästöisiä pintamateriaaleja tai hyödyntämällä kierrätettyjä kalusteita.

Kuva 1 havainnollistaa päälämmitysjärjestelmän ja päärakennusmateriaalin ratkaisevaa vaikutusta rakennuksen hiilijalanjälkeen. Kuopiossa sijaitsevalle Länsirannan koululle on laskettu hiilijalanjälki osana Kiertotalouskiihdyttämö-hanketta. Koulu toteutettiin hirsirakenteisena ja päälämmitysjärjestelmäksi valittiin maalämpö, mutta hiilijalanjälkilaskelma tehtiin myös suunnitteluvaihtoehdoille, joissa päärakennusmateriaalina olisi betoni ja lämmitysjärjestelmänä kaukolämpö. Kouluun asennettiin myös oma aurinkosähköjärjestelmä. Toteutuneelle vaihtoehdolle (hirsirakenne, maalämpö, omaa aurinkosähkön tuotantoa) hiilijalanjäljeksi saatiin peräti 44 % alhaisempi kuin huonoimmalle vertailuvaihtoehdolle (betonirakenteinen koulu, kaukolämpö, ei omaa aurinkosähkön tuotantoa). Päälämmitysjärjestelmän valinnan vaikutus hiilijalanjälkeen oli kaikkein suurin.

Kuva 1. Kuopion Länsirannan koululle Kiertotalouskiihdyttämö-hankkeessa laadittu hiilijalanjälkilaskelma. Laskelma on tehty 50 vuoden tarkasteluajalle. Kuva: Suomen ympäristökeskus.

Nykytilanteessa rakennuksesta saa varmimmin vähähiilisen, kun lämmityksessä hyödynnetään ympäristön lämpöä ja lämpöpumppuja ja rungon rakennusmateriaaliksi valitaan puu. Kunnan rakennuttajan näkökulmasta jo tämän tiedon tulisi helpottaa vähähiilisen rakennuksen hankintaa: kyse on lopulta varsin selkeistä linjauksista, ja tarvittavat tekniikat ovat jo olemassa. Rakennus voidaan hankesuunnitelmavaiheessa päättää toteuttaa puisena ja valita siihen vähäpäästöinen päälämmitysjärjestelmä. Jos näin tehdään, erillistä hiilijalanjälkilaskelmaa ei välttämättä kannata edellyttää osana rakennusurakan kilpailutusta.

Alkuperäinen raportti www.hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla nimellä Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut

Terve kunta rakentuu puulle

Julkinen rakentaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, joita kunnissa linjataan. Siinä työssä kuntastrategia on keskeinen työkalu. Monissa kunnissa on tahtoa rakentaa ympäristöystävällisesti puusta ja niillä on siihen täysi oikeus. Kunta voi päättää: tämä kohde rakennetaan puusta. Tätä ei juuri tiedetä ja siksi kohteita ei ole uskallettu vaatia suunniteltaviksi ja rakennettaviksi puusta.

Puun käytön lisäämisellä on positiivinen vaikutus kuntatalouteen, työpaikkoihin, kuntalaisten hyvinvointiin, ympäristöön ja kuntien vetovoimaan. Näin rakentuu terve kunta.

Linkki julkaisuumme Julkisten hankintojen opas

Miten puurakentaminen hyödyttää kuntia?

Talous – Tehdään kerralla kunnollista

Käyttämällä puuta julkisessa rakentamisessa kunta voi edistää oman alueensa yritystoimintaa. Hyödyt levittyvät laajalle joukolle kuntalaisia: metsänomistajille, puutuoteteollisuudelle, rakennusyrityksille ja koko ketjuun liittyville palveluntuottajille. Niukkenevien kuntaresurssien aikana pitkäikäiset ja terveet rakennukset ovat kaikkien etu. Kannattaa tehdä kerralla kunnolla, niin välttyy jatkuvilta, kalliilta remonteilta. Kaiken ei tarvitse olla puuta alusta loppuun, puun osuutta julkisissa hankinnoissa voi lisätä myös vähitellen.

Työ – Puutuoteteollisuus työllistää ympäri Suomen

Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa 26 000 ihmistä. Se on vahva työllistäjä monilla alueilla, etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä työpaikkojen tarve on suuri. Alan yritykset investoivat jatkuvasti ja tarvitsevat lisää työntekijöitä. Uraa uurtavia puurakennushankkeita tarvitaan, sillä ne kartuttavat alan osaamista. Vahva kotimarkkina edistää myös vientiä. Puutuoteteollisuuden viennin arvo on nyt 2,5 miljardia euroa.

Ympäristö – Vastuuta ei voi välttää

Päätöksenteossa on ajateltava myös tulevien sukupolvien etua. Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta ja huolehtii näin ympäristöstä. Etusijalla ovat luonnolliset ja uusiutuvat materiaalit. Puu on ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa rakennuskantaan sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää ilmakehässä. Rakennusten hiilijalanjälkeä täytyykin tarkastella koko niiden elinkaaren ajalta ja kiinnittää huomiota materiaalivalintoihin, ei pelkästään energiatehokkuuteen.

Hyvinvointi – Loppu homekouluille

Lapset viettävät suuren osan ajastaan kouluissa ja päiväkodeissa. Kerrostaloissa eletään kokonainen elämä, hoivakodeissa pitkä vanhuus. Puhdas sisäilma on elintärkeää kaikissa rakennuksissa, niin lasten, vanhusten kuin työntekijöiden kannalta. Terve kunta huolehtii sekä asukkaidensa että työntekijöidensä hyvinvoinnista luomalla terveitä tiloja. Se on mahdollista käyttämällä eri materiaaleja rinnakkain. Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla.

Vetovoima – laatu vetää puoleensa

Kunta voi itse päättää mistä materiaaleista sen julkiset kohteet rakennetaan. Vastuullinen kunta, joka tekee laadukkaita valintoja, on vahvoilla, kun ihmiset valitsevat asuinkuntansa ja yritykset sijaintinsa. Samalla kuntien rajat hälvenevät ja palveluita haetaan entistä useammin oman kunnan ulkopuolelta. Kunta, jolla on sympaattinen ilme ja joka huolehtii ihmisistään, on vahva ja vetovoimainen. Moderni puuarkkitehtuuri on inspiroivaa ja puhuttelee kaiken ikäisiä. Puu on luonteva valinta suomalaiselle. Se rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön. Se ei sulje muita materiaaleja pois, vaan eri materiaaleja on viisasta käyttää rinnakkain.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä